મનસુખવિહાર

ગુજરાતી જનતાની સેવામાં

New pos

ggghhjkkkkkkkkkkkkkkkkkk

‘મનસુખ વિહાર’ના શ્રી. ગણેશ

અજે હેલોવિનના આનંદભર્યા દિવસે ‘મનસુખ વિહાર’ની શરૂઆત કરતાં આનંદ થાય છે.

– મનસુખ ગાંધી

–  સુરેશ જાની